Regulamin świadczenia usług
Art. 1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez DMP COMPANY
SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grochowska 69, 60-339 Poznań
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000796476 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł, NIP:
7792507800, REGON: 383954820, dalej zwana jako „sprzedawca”.
Art. 2. Definicje
* Usługa obejmuje dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 5
posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji / 3 posiłków: śniadania,
obiadu oraz podwieczorku lub kolacji.
* Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
Art. 3. Przedmiot zamówienia.
* Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wybranych przez klienta zestawów posiłków. (1000
kcal, 1300 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal oraz 3-posiłkowe 900 kcal,
1100 kcal, 1500 kcal).
* Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie
pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o
rodzaju posiłku.
Art. 4. Złożenie zamówienia.
* Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy
sposoby:
* Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu + 48
888592453.
* Na stronie www.pancatering.pl dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę.
* E-mailowo na adres biuro@pancatering.pl.
* Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem
poczty elektronicznej z adresu biuro@pancatering.pl.
* Zamówienie złożone w dzień roboczy oraz w soboty, niedziele, święta do godziny 10 będzie
zrealizowane drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. * Klient
jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wszystkich alergiach pokarmowych.
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne
korzystania z usługi.
Art. 5. Płatność.
* Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę na jeden dzień roboczy przed jego realizacją
przelewem lub za pomocą operatora płatności.
* Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku
płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
* Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy nieopłaconego całkowicie zamówienia.
Art. 6. Dostawa.
* Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w przedziale godzinowym od 19:30 –
3:00. * W razie gdyby klient nie odebrał zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym
adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 14:00 dnia
poprzedzającego dostawę przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.
Art. 7. Reklamacja.
* W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może
zgłosić reklamację..
* Reklamację można składać e-mailowo na adres biuro@pancatering.pl najpóźniej do godziny 8:00
następnego dnia roboczego.
* Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi następnego dnia roboczego.
* W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia
następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy za jeden zestaw.
* Sprzedawca nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności..
Art. 8. Dane osobowe.
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są
gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem tych danych jest Sprzedawca. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych.
Klient ma wgląd do swoich danych osobowych oraz teleadresowych jak również możliwość ich
poprawiania.